Cách xóa Sign Out khỏi màn hình Ctrl + Alt + Del trong Windows

Khi bạn nhấn các phím Ctrl + Alt + Del trong Windows, nó sẽ mở màn hình bảo mật Ctrl + Alt + Del cung cấp các tùy chọn Lock computer, Switch user, Sign out, Change a password và mở các tùy chọn Task Manager. Bạn cũng sẽ có các nút menu Network, Ease of access Power trên màn hình này.

Khi bạn đăng xuất khỏi Windows, tất cả các ứng dụng bạn đang sử dụng đều bị đóng, nhưng PC vẫn chưa tắt. Người khác có thể đăng nhập mà không cần khởi động lại PC.

Hướng dẫn này sẽ chỉ cho bạn cách thêm hoặc xóa tùy chọn Sign out (đăng xuất) khỏi màn hình Ctrl + Alt + Del cho tất cả hoặc người dùng cụ thể trong Windows 7, Windows 8 và Windows 10.

  • Cách xóa “Scan with Malwarebytes” khỏi menu chuột phải

Thêm hoặc xóa Sign out khỏi màn hình Ctrl + Alt + Del cho tất cả hoặc người dùng cụ thể trong Local Group Policy Editor

Lưu ý: Bạn phải đăng nhập với quyền admin để sử dụng tùy chọn này.

Trong Windows 7, Local Group Policy Editor chỉ có sẵn trong các phiên bản Professional, Ultimate và Enterprise.

Trong Windows 8, Local Group Policy Editor chỉ có sẵn trong các phiên bản Pro và Enterprise.

Trong Windows 10, Local Group Policy Editor chỉ có sẵn trong các phiên bản Pro, Enterprise và Education.

1. Mở tất cả người dùng, người dùng hoặc nhóm cụ thể hay tất cả người dùng ngoại trừ admin Local Group Policy Editor để biết cách bạn muốn áp dụng chính sách này.

2. Trong ngăn bên trái của Local Group Policy Editor, nhấp để mở rộng User Configuration, Administrative Templates, SystemCtrl+Alt+Del Options.

Nhấp để mở rộng User Configuration, Administrative Templates, System và Ctrl+Alt+Del Options

Nhấp để mở rộng User Configuration, Administrative Templates, System và Ctrl+Alt+Del Options

3. Ở bên phải của Ctrl+Alt+Del Options, nhấp đúp vào policy Remove Logoff để chỉnh sửa nó.

4. Thực hiện bước 5 (để thêm) hoặc bước 6 (để xóa) bên dưới, tùy thuộc vào những gì bạn muốn làm.

5. Để thêm Sign Out vào ​​màn hình Ctrl + Alt + Del, chọn Not Configured hoặc Disabled, nhấn vào OK và chuyển sang bước 7 bên dưới.

Not Configured là cài đặt mặc định.

6. Để xóa Sign Out khỏi màn hình Ctrl + Alt + Del, chọn Enabled, nhấp vào OK và chuyển sang bước 7 bên dưới.

Để xóa Sign Out khỏi màn hình Ctrl + Alt + Del, chọn Enabled

Để xóa Sign Out khỏi màn hình Ctrl + Alt + Del, chọn Enabled

7. Khi hoàn tất, bạn có thể đóng Local Group Policy Editor nếu muốn.

Chúc bạn thực hiện thành công!

QTM-CN

QTM-ĐM